Për të punuar si një asistent personal

Si asistent personal ju jeni në jetën e përditshme të përdoruesit të asistences personale dhe ofroni mbështetjen përdorusit të asistences pesonale për të jetuar jetën që dëshiron përdorusi për të jetuar.

Detyrat e juaja mund të jetë çdo gjë nga jeta e përditshme e përdorusit të asistences personale, ndihmë për të ushqyer, mirëbajtjen e higjienës, për të veshë dhe zhveshë veten e tyre, mirmbajtjen e ambientit shtëpiak për të bërë të mundur për të ndihmuar përdoruesin të veproj edhe jetojë si prind që është, të punojë, të studijoj, të angazhohen në hobi ose bëj vizitë te miqtë e atijë apo asajë.
Asistenti personal nganjëherë mund të shkojnë në udhëtime me përdorusin e asistences personale.
Ndonjëherë përshkruhet profesioni i asistentit personal si një profesion që mund të jeshë i vetmuar, por ajo gjithashtu përshkruhet shpesh si një profesion kuptimplotë ku kënaqësia e punës shpesh varet nga marrëdhëniet dhe interesat e përbashkëta që mundë ti keshë me personin që ju jeni asistent personal.
Çdo përdorues i asistencës personale është i ndryshmë
Mosha, personalitetit, biografia dhe rrethanat familjare të përdoruesit të asistences personale janë shumë të ndryshme.
Në disa vende punë ju kryeni detyren plotësisht në bazë të, udhëzime të përdoruesit të asistences personale.
Kurse ne vende të tjera, ju duhet të jeni forca/enrgia lëvizëse në kryerjen e detyrave të përdorusit të asistences personale.
Kurse në ndonjë vendë tjeter, ju mund të keni nevojë për të u trajnuar në kryrjen e detyrave medicionale ose për të u trajtuar se si të sjelleni në një mjedis ku përdorusi ka pengesa psikike.
Si një asistent, ju duhet të jeni shumë fleksibil në lidhen me familjen, të afërmit dhe miqtë e përdorusit të asistences personale, për shembull në rastë kur përdorusi i asistencës personale është një fëmijë.
Ndonjëherë në orarin e punës ju do të gjindeni në ndërveprim shoqëror dhe hani ushqim me përdorues miqët e atij/asajë, kurse në tjetrën familje mund të kërkon përdorusi që ta lini vetem me miqet e vetë dhe të thërret vetem atëher kur ka nevojë për prezencen e juaj (asistentit personal).
Ju zakonisht duhetë të gjeni menyren dhe të vënë një kufi midis jetës profesionale dhe private, të cilat shpeshë her janë të ndryshme prej njëri tjetrit.